Aanpak A50 Corridor Nijmegen-Eijndhoven, A15-afslag 38, station Heyendaal en A12

22-11-2019

Jaarlijks maken Rijk en provincies afspraken over langjarige investeringen die nodig zijn om Nederland bereikbaar te houden via weg, water en spoor. Het jaarlijks overleg voor Oost-Nederland vond donderdag 21 november 2019 plaats. Voor Gelderland stonden er grote projecten op de agenda die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid en het leefklimaat in onze regio. Zoals de doorstroming op de A50 tussen Ewijk en Paalgraven, de afslag op de A15 bij Valburg, station Heyendaal en de A12. Naast mobiliteitsonderwerpen zijn er ook afspraken gemaakt over water en wonen.

Aanpak A50 Nijmegen-Eindhoven

Het Rijk en de provincies Gelderland en Noord-Brabant gaan de files aanpakken op de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven in combinatie met gebiedsgerichte aanpak. Aan de basis van deze afspraak ligt het MIRT-onderzoek A50 Knoopunten Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. Dit onderzoek was de aanleiding voor het voorstel van de provincies Gelderland en Noord-Brabant, gemeenten en bedrijfsleven voor een gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak. Die bestaat uit maatregelen die de regio verder wil uitwerken, zoals het verbeteren van de doorstroming in de gehele A50-corridor, het verbeteren en verduurzamen van de bereikbaarheid van de verschillende steden, snelfietsroutes, verkeersveiligheid, smart mobility en smart logistics, het stimuleren van gedragsverandering, verdere samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden en het verbeteren van het openbaar vervoer. Het Rijk start een MIRT-verkenning naar het verbreden van dit traject. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft €69 miljoen opzijgezet, de provincies dragen ieder €17 miljoen bij. De A50 vervult een belangrijke rol in de goederenvervoercorridors. De regio is zeer tevreden over deze samenwerking. 

Afslag 38 Elst-Oosterhout A15

Het viaduct over afslag 38 aan de A15 moet worden aangepast. Deze afslag maakt onderdeel uit van het multimodale knooppunt Nijmegen en ligt op de belangrijke internationale goederenvervoercorridor Rhine-Alphine.  Rond afslag 38, Elst-Oosterhout, vindt een gebiedsgerichte ontwikkeling plaats. Daar groeit de logistieke bedrijvigheid sterk. Dit is het gevolg  van de verdere ontwikkeling van distributiecentra en verbeterde weg-, water- en spoorverbindingen. Deze ontwikkelingen zorgen voor een toenemende verkeersstroom rond afslag, waardoor files op de A15 ontstaan. Het project Afslag 38 bestaat uit verkeersmaatregelen die zorgen voor een prima ontsluiting van het gebied, voor goede doorstroming op de A15 , voor veilige route voor fietsers, met name scholieren én voor een betere doorstroom van het Openbaar Vervoer.  De totale kosten van dit project worden geschat op 23 miljoen euro. Vanuit de regio wordt 50% van deze kosten bijgedragen. Het rijk heeft nu €5,25 miljoen hiervoor toegezegd. De regio is verheugd over de bijdrage die het Rijk heeft toegezegd en ziet dit als een volgende stap om samen met het Rijk te komen tot volledige dekking van de kosten van het project.

Station Heyendaal

Station Nijmegen-Heyendaal kan klaar gemaakt worden voor de toekomst. Het rijk gaat akkoord met een bijdrage waardoor de plannen financieel rond zijn en het ontwerp kan uitgewerkt en aanbesteed. Het station en omgeving worden klaar gemaakt voor gemakkelijker en sneller uit- en overstappen voor reizigers. Hiermee lossen we een prioritair regionaal knooppunt op het spoor op op het drukste regionale station van Gelderland.  

Gedragsaanpak A12

Het traject A12 Arnhem-Duitse grens staat inmiddels in de file top-tien. Naar verwachting start de verbreding rond 2022. In de aanloop naar deze verbreding is €700.000 beschikbaar om automobilisten te verleiden hun auto te laten staan door het stimuleren van OV en fiets, carpoolen, flexwerken en buiten spits reizen.

Overige afspraken

Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT landsdeel Oost komen allerlei projecten aan de orde op het gebied van wegen, spoor, water en wonen. Zo gaat het Rijk met de provincie en de gemeenten de Woondeal Arnhem-Nijmegen verder uitwerken. En start een gezamenlijk onderzoek naar de gebiedsontwikkeling rondom station Nijmegen. En in het kader van de MIRT-verkenning Rivierklimaatpark IJsselpoort werken de partners toe naar een een voorkeursbeslissing.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

De Rijksoverheid werkt samen met decentrale overheden aan ruimtelijke projecten en programma's voor elke regio in Nederland. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) richt zich op financiële investeringen in wegen, spoor en waterprojecten, aangevuld met woonprojecten. Na Prinsjesdag vinden er in het najaar altijd  bestuurlijke overleggen plaats met de landsdelen. De ministers van Infrastructuur en Waterstaat en voor Milieu en Wonen gaan dan in gesprek met de regionale bestuurders en samen maken zij investeringsafspraken. Naast een BO MIRT Oost  van Gelderland en Overijssel, vindt er ook een BO MIRT Goederenvervoerscorridors plaats. Aan dat overleg nemen naast de minister van IenW  vier provincies deel (Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg), ProRail en Havenbedrijf Rotterdam namens topsector Logistiek. De minister van IenW informeert de Tweede kamer via een brief over de uitkomsten van deze overleggen. Op maandag 25 november 2019 worden de resultaten besproken in de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.

Terug naar nieuwsoverzicht